Svartmögel

I den här artikeln får du veta vad mögel är, hur det bildas och vilka mögelarter som oftast hittas i bostäder. Du får också veta hur vi sanerar mögel.

Innehåll

Mögelskada vägg (1)

Svartmögel och andra vanliga mögelarter

Svartmögel är ett samlingsnamn för många olika typer av mögelarter som har det gemensamt att de har en mörk färgton. De flesta arter av svartmögel är farligt för hälsan. Exempel på svartmögel som du kan hitta i byggnader inkluderar till exempel Stachybotrys Chartarum, Aspergillus, Cladosporium med flera. Om du sett svartmögel på bilder eller i verkligheten vet du att det inte måste vara svart utan färgen kan skifta från ljusare nyanser till svart beroende på klimat och tillväxtfas.

Cladosporium är en typ av svartmögel som vanligtvis förekommer utomhus där den bland annat bryter ned ruttnande växter. När det är varmt kan sporer från Cladosporium komma in i inomhusmiljöer och bilda mögel på fuktiga trämaterial, till exempel i krypgrunder eller fuktskador inomhus. Cladosporium är toxiskt och kan orsaka eller förvärra en mängd olika hälsoproblem.

Stachybotrys Chartarum är ett svartmögel som också det får fäste i fuktiga miljöer. Den kallas också för pappersmögel på grund av att den växer och trivs på bland annat kartongklädda gippsskivor som drabbats av fuktskador. Också denna typ av svartmögel är toxisk och ger upphov till byggnadsrelaterade hälsobesvär.

Andra vanliga mögelarter som avger toxiska ämnen är till exempel Aspergillus och Penicilum. Dessa förekommer ofta på fuktiga kallvindar eller i krypgrunder.

Badrum – en vanlig plats för svartmögel

Det är mycket vanligt att drabbas av mögelpåväxt i badrum där möglet kan få fäste i kakelfogar. Den vanligaste mögelarten i detta sammanhang är Aureobasidium som sätter sig i kakelfogar i fuktiga utrymmen. Särskilt vanligt förekommande är mögelproblem i våtrum med undermålig ventilation. Aureobasidium är också den toxisk och kan orsaka hälsobesvär.

Svartmögel vind och krypgrund

På vindens råspont eller i krypgrundens blindbotten kan man ofta hitta en typ av mögel som påminner om damm eller vit krita. Dessa typer av mögel är inte svartmögel utan kallas vanligtvis vitmögel. De kan dock ha andra färger beroende på klimat och andra förutsättningar.

Två av de vanligaste mögelarterna i dessa sammanhang är Penicillium (penselmögel) och Aspergillus (borstmögel. Dessa mögelarter har det gemensamt att de inte kräver lika hög fukthalt som andra arter. De kan därför etablera sig redan vid låga fuktnivåer. Ibland kan det vara svårt att upptäcka vitmögel, men om man lyser med ficklampa i släppljus kan man man i regel se vitmögel om man belyser vindens råspont eller krypgrundens blindbotten.

Hur bildas svartmögel?

De flesta mögelarter har sporer som finns omkring oss i luften. Dessa etablerar sig på platser där de trivs, till exempel i fuktskadade källare. Sporer bildar så kallade hyfer som växer till ett nät som kallas mycel. Beroende på hur gynnsam platsen är och det material möglet börjat växa på kan det ibland vara svårt att upptäcka möglet tidigt. Tidiga tecken på svartmögel brukar vara svarta fläckar på väggar eller golv. Fläckarna kan med tiden breda ut sig över stora ytor.

Svartmögel behöver flera gynnsamma förutsättningar för att etablera sig. Bäst är förutsättningarna i fuktiga miljöer där den relativa luftfuktigheten ligger runt 75% samt där temperaturen inte är för låt. Mögel växer vanligtvis i temperaturer från 5 °C och uppåt. I krypgrunder och på vindar har träkonstruktioner oftast smuts på ytan vilket också gynnar tillväxt av mögel.

Vid förutsättningar som är särskilt gynnsamma för mögel kan en mögelskada uppstå snabbt, inom 24 timmar.

Så luktar svartmögel

Svartmögel luktar olika beroende på vilken art det rör sig om och var möglet växer. Vissa arter har mindre markant lukt, andra luktar kraftigt och kan även luktsmitta kläder och möbler. Svartmögel ger i de flesta fall upphov till en stickande och unken doft.

Är svartmögel farligt?

Mögelarter bildar mykotoxiner, i vardagligt tal kallat mögelgifter. Dessa är vanligtvis luftburna och kan orsaka hälsoproblem om de finns i inomhusmiljöer. Vissa mögelarter är mindre toxiska än andra, de man finner i fuktskadade byggnadsmaterial är dock oftast mer toxiska än andra mögelarter. Svartmögel kan bland annat framkalla allergiska besvär och lungbesvär. Personer med nedsatt immunförsvar kan bli svårt sjuka.

Svartmögel på vind

Förekomsten av mögel på vindar har ökat på senare tid. Svartmögel på vinden upptäcks ofta via svart påväxt på råsponten, särskilt ned mot takfoten. På vinden rör det sig ofta om mögelarter som Penicillium och Aspergillus. Dessa syns främst som vita områden på råsponten. Längre ned på råsponten där fuktproblemen i regel är värre kan man se svarta fält av mögel.

Svartmögel i källare

Den vanligaste orsaken till mögeltillväxt på källarmurar är bristfällig ventilation. På fuktiga källarmurar går det ibland att se vitt mögel som är lätt att förväxla med kalk- eller saltutfällningar (som också är vanliga på betongmurar som utsatts för fukt). Om man istället ser svarta områden på muren kan det mycket väl röra sig om svartmögel.

Många vill inreda bostadsrum i källaren. I de fallen är murarna oftast utreglade med till exempel gipsskivor som tapetseras eller målas. Sådana konstruktioner är riskfyllda och bör utföras på så sätt att man minskar risken att fukt- och svartmögel ska sätta sig i regelverk och skivor.

Svartmögel i krypgrund

En uteventilerad krypgrund löper hög risk att drabbas av fukt- och mögelangrepp. Vid problem med fukt eller mögel i krypgrund ser man vanligtvis svartmögel på krypgrundens ovansida (som kallas blindbotten) som kan vara av brädor eller skivmaterial.
Svartmögel i krypgrunder är något man vill undvika på grund av att mögelgifter lätt dras med upp till boytan och kontaminerar möbler, kläder, tapeter med mera.

Sanera svartmögel

Hur det går till att sanera svartmögel, eller andra typer av mögelangrepp, varierar beroende på var möglet etablerat sig.

I en bostad brukar man i första hand byta ut det byggnadsmaterial som skadats. Dels för att minska risken för återväxt, dels för att mögelgifter kan sitta djupt in i materialet. Vissa byggmaterial kan vara svåra och kostsamma att byta ut, till exempel mögel som etablerat sig i kakelfogar i kök och badrum. I samband med att skadade byggmaterial byts ut utför man också ofta mögelsanering med saneringsmedel, till exempel Penetrox.

En mögelsanering inomhus som inkluderar utbyten av byggnadsmaterial förbereds bland annat genom att delar som inte ska bytas ut plastas in. Under saneringsarbetet används bland annat en evakueringsfläkt och en joniserande luftrenare för att begränsa spridningen av luftburna mögelgifter till angränsande utrymmen.

Sanera svartmögel i krypgrunder och vindar

I krypgrunder och vindar är det oftast kostsamt att byta ut mögelangripet material. Om möglet endast finns på krypgrundens blindbotten och inte spridit sig upp i bjälklaget så brukar man mögelsanera krypgrunden.

På vindar brukar svartmöglet ha etablerat sig på råsponten vilket saneras med lämpligt saneringsmedel. Vid mögelsanering av vindar och krypgrunder används en tryckspruta som fördelar saneringsmedlet över materialet som ska mögelsaneras. Vi använder oss av bland annat tidigare nämnda Penetrox. En saneringsvätska som ger mycket bra avdödning samtidigt som det inte lämnar några giftiga restprodukter eller kemikalier.

Om vinden eller krypgrunden inte är tillgänglig kan man mögelsanera genom foggning.
Foggning innebär att saneringsmedlet hettas upp i en Fogger till en rök som fyller utrymmet.
När det gäller mögelsanering av vindar och krypgrunder så är det viktigt att man åtgärdar orsaken genom att installera lämplig avfuktare i krypgrunden eller på vinden.

Vi hjälper dig med mögelsaneringen

Om du drabbats av mögelangrepp är du välkommen att kontakta oss på Fuktskadecenter. Vi är specialister på olika typer av mögelsaneringar och kan även byta ut skadade byggnadsmaterial.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!