Mögel krypgrund

I den här artikeln ska vi gå igenom krypgrundens för- och nackdelar och besvara varför många krypgrunder drabbas av fukt- och mögelskador. Vi kommer också ta upp hur vi åtgärdar och förebygger fukt- och mögelskador.

Innehåll

Krypgrunder

Krypgrunden kallas ofta för torpargrund, trots att det rör sig om två olika typer av konstruktioner. En krypgrund är en uppmurad eller gjuten konstruktion som ett hus står på. Mellan bjälklag och mark finns en luftad del. I de flesta fall är höjden mellan bjälklag och mark någonstans mellan 40-100 centimeter, ibland högre. I vissa krypgrunder är den luftade delen väldigt låg och otillgänglig för inspektioner.

En av de största fördelarna med krypgrunder är att det är en billig typ av grundkonstruktion. En annan fördel är att avloppsledningar kan förläggas i krypgrunden vilket gör dem enkla att få åtkomst till för reparationer och underhåll.

Den största nackdelen är att risken är stor att drabbas av mögel i krypgrund. Krypgrunder betraktas därför som en riskkonstruktion.

Torpargrunder

Torpargrunden är en äldre konstruktion som på många sätt liknar krypgrunder. En viktig skillnad är att det i torpargrunder oftast fanns en murstock som var varm kontinuerligt i och med att man använd vedspis för matlagning m.m. Samtidigt var golven mer otäta vilket gjorde att värme från boytan läckte ned i grunde och höjde temperaturen i torpargrunden. Murstocken och de otäta golven bidrog till att göra torpargrunder till en torrare miljö jämfört med moderna krypgrunder.

Fukt i krypgrund

Som nämnts tidigare är krypgrunden att betrakta som en riskkonstruktion. Skälen till detta är många. Under varma årstider är det luftade utrymmet betydligt svalare än uteluften. När varm och fuktig luft kommer in i krypgrunden och sedan kyls ned kan den inte bära fukten och kondens uppstår. I vissa fall är luftfuktigheten i krypgrunder så hög att det bildas droppar av kondens på skivorna i blindbotten.

En annan vanligt förekommande orsak till fukt i krypgrunden är att stuprören inte avleds från byggnaden utan trycks in i krypgrunden. Detta kan orsaka stående vatten på markytan vilket höjer fukthalten i grunden. Detta kan i sin tur bidra till att orsaka mögel i krypgrund och skador på blindbotten och bjälklag.

Mögel i krypgrund – åtgärder

Det är inte ovanligt att drabbas av vitmögel eller svartmögel i krypgrund. Om du misstänker att din krypgrund drabbats av mögel bör du omgående kontakta en expert på området för att få en åtgärdsplan.
På Fuktskadecenter är vi experter på att åtgärda och förebygga fukt och mögel i krypgrunder. Om du kontaktar oss kommer vi och besiktigar krypgrunden och gör då ett åtgärdsförslag för att återställa den till ett torrt och mögelfritt skick. Såhär kan en typisk arbetsordning se ut:

Mögelsanering av grunden

  1. Rensning av eventuellt löst organiskt material från markytan
  2. Montering av en isolerande ångspärr mot markytan
  3. Installation av lämplig avfuktare, t.ex. sorptionsavfuktare eller termisk avfuktare

Avfuktare i krypgrunden

Avfuktning och ventilation i krypgrund är mycket viktigt. Oftast behövs en avfuktare för att hålla en krypgrund torr och mögelfri. Det finns olika typer av avfuktare till krypgrunder. Ibland räcker det med att montera en isolerande ångspärr mot markytan för att höja temperaturen och sänka fukthalten.

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare ger en säker och torr miljö i krypgrunder. Om krypgrunden drabbats av luktsmitta brukar vi rekommendera att man kompletterar sorptionsavfuktaren med en fotokatalytisk luftrenare från Kleenair. Denna kopplas på avfuktarens torrluftskanal och renar lukten från lukter och mögelgifter.

Samtidigt som man installerar en sorptionsavfuktare tätar man grunden för att uppnå effektiv avfuktning till så låg driftskostnad som möjligt. Avfuktaren behöver årligt filterbyte och underhåll.

Termisk avfuktare

Om krypgrunden har milda fuktproblem fungerar det i regel bra att kompinera Isoreflekt isolerande ångspärr med Trygghetsvaktens fuktstyrda värmeslinga.
Slingan monteras vid blindbotten och skyddar konstruktionen från kondens. Fördelen är att du då får en helt tyst avfuktare som inte kräver någon årlig service. Trygghetsvaktens termiska avfuktare har mycket låg driftskostnad.

Ångspärr i krypgrunden

För att undvika fukt och mögel i krypgrunden ska man montera en bra ångspärr mot mark, gärna isolerande så man begränsar köldstrålningen från marken, detta höjer även temperaturen i grunden med ca 2-5 grader. Detta låter kanske inte så mycket men man ska tänka på att för varje grad man höjer temperaturen sjunker den relativa fuktigheten med ca 5 %. Ångspärren fungerar därigenom som en passiv avfuktare. På Fuktskadecenter använder vi Isoreflekt isolerande ångspärr.

Förr var det vanligt att man monterade åldersbeständig byggplast mot markytan. Den var i och för sig ångtät men saknar de isolerande egenskaper som till exempel Isoreflekt har, dessutom ser man ofta när man besiktigar krypgrunder att plasten är trasig vilket såklart försämrar dess funktion.

Luktsmitta från krypgrund – mögel och Pentaklorfenol

Fukt eller mögel i krypgrund kan luktsmitta upp till boytan. Det beror på att luften i krypgrunden tar sig in i bostaden via otätheter i bjälklaget. Luften drar då med sig mögelgifter och andra emissioner som kan vara hälsofarliga.

En annan vanligt förekommande orsak till luktsmitta från krypgrunder är tryckimpregnerat virke som användes i syll och bjälklag under 1950- till 70-talen. Under den tiden använde man ofta kemikalien Pentaklorfenol vid tillverkningen av tryckimpregnerat virke. Pentaklorfenol förböds i Sverige 1978.

Pentaklorfenoler fäller ut kloranisoler som tränger upp genom bjälklaget och luktsmittar i princip allt. Om man kliver in i en bostad som luktsmittats av Pentaklorfenol kan man känna doften direkt, en stickande och unken doft som inte är helt olik mögeldoft.

Om man bor i ett hus som luktsmittats av Pentaklorfenol är man ofta omedveten om detta då man vänjer sig redan efter någon minut inomhus. Ofta känner man endast lukten när man inte är hemma, till exempel när man är på semester och packar upp resväskan.

På Fuktskadecenter åtgärdar vi varje år mängder av hus som drabbats av luktsmitta från Pentaklorfenol och mögel i krypgrunden.

Kontakta oss för en offert

Vi kommer igång direkt och hjälper dig. Vi erbjuder också kostnadsfri efterbesiktning ett år efter utfört arbete!